Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego mlodziezowysejmik.pl

 

Projekt Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego (2020) realizowany przez Fundację „Merkury”, dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-04-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-15.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niektóre filmy pochodzące od zewnętrznych dostawców nie posiadają napisów dla osób Głuchych i/lub audiodeskrypcji dla osób niewidomych
  • Zdjęcia pochodzące od zewnętrznych dostawców nie posiadają opisów dla osób niewidomych

Powody wyłączenia:

  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia finansowe dla podmiotu publicznego
  • Dla materiałów pochodzących od zewnętrznych dostawców (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube) nie ma możliwości technicznej na spełnienie wymogów dostępności zgodnie z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zgodnie z obecnym stanem wiedzy technicznej lub możliwość techniczna niosłaby za sobą nadmierne obciążenia finansowe dla podmiotu publicznego

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-15.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych dostępnych w ramach użytkowanej przeglądarki internetowej, a w przypadku użytkowników korzystających z oprogramowania odczytu ekranu z jego zestawu skrótów do nawigacji.

 

Nawigacja w serwisie

Strona zawiera menu z odsyłaczami. Nawigacja oparta jest o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Wybranie odsyłacza do serwisu zewnętrznego powoduje jego otwarcie w nowym oknie.

 

Powiększanie zawartości serwisu

Stronę można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki internetowej. Strona dostosowuje swój układ stosownie do rozmiarów ekranu oraz powiększenia treści. Dla bardzo dużych powiększeń mogą wystąpić zaburzenia układu strony, bez wpływu na jej zawartość merytoryczną.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Radoń, adres poczty elektronicznej: [email protected]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Deklaracja poprawy dostępności strony internetowej

Czynimy starania, aby dostępność naszego serwisu internetowego była zachowana, a także tam gdzie to jest możliwe się poprawiała. Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych

 

Dostępność architektoniczna

Projekt Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego (2020) realizowany przez Fundację „Merkury”, dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego posiada biuro na trzecim piętrze kamienicy przy ul. Henryka Probusa 9.

Prosimy o umówienie spotkania za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdyż nasi radni na co dzień nie przebywają na terenie biura. Na trzecie piętro prowadzą schody. Nie jest możliwe dostanie się do biura przez osoby poruszające się przy pomocy wózków inwalidzkich, natomiast możliwe jest spotkanie się w najbliższym otoczeniu biura.

W biurze MSWD oraz w budynku brak jest dostosowań w postaci informacji głosowych lub pętli indukcyjnych.

Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

Przy placu Świętego Macieja, w odległości 250 m od budynku znajduje się przystanek komunikacji miejskiej „Paulińska”

 

Dostępność wydarzeń

Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby organizowane przez nią wydarzenia były w pełni dostępne dla ich uczestników.